Bel ons +31.(0)33 7676 044
Welkom bij de verhuisdoosdiscounter!

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities & Toepasselijkheid

1.1 Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:
Verhuisdoosdiscounter: De onderneming Verpakkingendirect.nl BV, te Amersfoort;
Afnemer: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, die handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf tot Packaginc. in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Packaginc. gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met Packaginc. een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en diensten door de besloten vennootschap Verpakkingendirect.nl BV gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, hierna “Verhuisdoosdiscounter.” genoemd. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door Verhuisdoosdiscounter uitdrukkelijk schriftelijk (kan ook per e‐mail) zijn goedgekeurd.

1.3 De toepasselijkheid van algemene en of andere (inkoop) voorwaarden van de Afnemer wordt door Verhuisdoosdiscounter uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen door Verhuisdoosdiscounter schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 De Afnemer met wie eenmaal een overeenkomst is afgesloten onder deze voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten.

Artikel 2: Totstandkoming

2.1 Het doen van een offerte door Verhuisdoosdiscounter is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan veertien (14) dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer Verhuisdoosdiscounter de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de Afnemer, dan wel Verhuisdoosdiscounter een start heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan. Ook overeenkomsten aangegaan door distributeurs, handelsagenten en/of andere tussenpersonen worden pas bindend nadat Verhuisdoosdiscounter de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

2.3 Wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Verhuisdoosdiscounter en de Afnemer zijn overeengekomen.

Artikel 3: Levering, eigendomsvoorbehoud en risico

3.1 De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en wordt geacht niet bindend te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De door Packaginc. geleverde producten blijven eigendom van Verhuisdoosdiscounter totdat de Afnemer alle navolgende verplichtingen uit de afgesloten overeenkomst met Verhuisdoosdiscounter is nagekomen.

3.3 De aansprakelijkheid en het risico over de door Verhuisdoosdiscounter te leveren zaken gaan over op de Afnemer op het moment van aflevering van die zaken aan de Afnemer, te weten:

‐ FOB: bij het verlaten van producten bij de fabrieken

‐ Franco huis: bij levering aan het magazijn van de Afnemer

‐ CIF: bij aankomst in het land van bestemming

Artikel 4: Informatieplicht

Op eerste verzoek van Verhuisdoosdiscounter is de Afnemer verplicht aan Verhuisdoosdiscounter mede te delen haar juiste BTW‐identificatienummer, alsmede de naam waaronder Afnemer bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale‐ en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies, royalty’s en andere kosten.

5.2 In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Verhuisdoosdiscounter gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten der overeenkomst moeten worden vermeld.

Artikel 6: Testrapporten

6.1 Alle producten zijn conform Europese wetgeving getest Verhuisdoosdiscounter is niet verantwoordelijk voor additionele testing. Deze kan worden uitgevoerd op kosten van de Afnemer en na schriftelijk verzoek.

6.2 Na ontvangst van de testrapporten dient de Afnemer deze binnen 2 werkdagen te controleren en bevestigen. Indien geen reactie ontvangen gaat na 2 dagen de Afnemer automatisch akkoord met de testrapporten en worden deze als geaccepteerd beschouwd.

Artikel 7: Zekerheid

Verhuisdoosdiscounter is gerechtigd alvorens te leveren, of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichting van de Afnemer te vorderen.

Artikel 8: Samples

Verhuisdoosdiscounter kan de Afnemer kosteloos één sample beschikbaar stellen van elk besteld artikel en/of design. Verzendkosten van deze samples zijn voor rekening van de Afnemer. Indien meer samples zijn gewenst, dient dit vroegtijdig aangevraagd te worden in verband met levertijd. De kosten voor de samples en het versturen hiervan zijn voor de Afnemer. Het uiteindelijke design kan afwijken van het design van het sample.

Artikel 9: Reclame

9.1 De Afnemer dient de door Verhuisdoosdiscounter afgeleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur na aflevering) te onderzoeken. De Afnemer dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

‐ of de juiste zaken zijn afgeleverd
‐ of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de overeenkomst
‐ of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, indien zij niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die mogen worden gesteld voor normaal gebruik en / of normale doeleinden.

9.2 Worden gebreken geconstateerd, dan dient de Afnemer dit binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Packaginc. te melden.

9.3 Indien het geleverde qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, samples of voorbeelden dan Algemene Verkoopvoorwaarden Verhuisdoosdiscounter d.d. 12 maart 2012 Pagina 3 wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende producten geacht te voldoen aan de overeenkomst.

9.4 Indien de reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Verhuisdoosdiscounter dan kan Packaginc. hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren.

9.5 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

9.6 Het indienen van reclame ontslaat de Afnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Verhuisdoosdiscounter

Artikel 10: Garantie

10.1 Verhuisdoosdiscounter garandeert slechts dat de door haar afgeleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.

10.2 De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

‐ nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
‐ onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;
‐ (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
‐ (pogingen tot) reparaties verricht door de afnemer zelf of door derden, of indien de afnemer Verhuisdoosdiscounter onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht ‐ tijdig‐ te verhelpen; van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, enz.);
‐ het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
‐ als de afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen

10.3 De garantie geldt niet indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig normaal gebruik worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht worden genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht.

10.4 Wanneer garantie door Verhuisdoosdiscounter is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, nimmer meer dan de wettelijke garantietermijn.

10.5 Uit hoofde van de door ons verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

10.6 Zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen moeten door de Afnemer worden teruggezonden naar Verhuisdoosdiscounter ter beoordeling.

10.7 Voor door Verhuisdoosdiscounter geleverde producten, geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

10.8 Verhuisdoosdiscounter is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer of een derde lijdt door het gebruik van een door Verhuisdoosdiscounter geleverd product, tenzij afnemer aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van Verhuisdoosdiscounter.

10.9 (In)directe kosten of schade bij de afnemer of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de afnemer aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Verhuisdoosdiscounter.

10.10 De zaken die worden teruggezonden dienen voorzien te zijn van de originele door Verhuisdoosdiscounter aan de Afnemer afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiecertificaat of garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Niet, niet tijdige en/of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Verhuisdoosdiscounter.

11.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Verhuisdoosdiscounter, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden ter keuze van Verhuisdoosdiscounter. zonder dat Verhuisdoosdiscounter tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is.

11.3 Aansprakelijkheid van Verhuisdoosdiscounter voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

11.4 De totale aansprakelijkheid van Verhuisdoosdiscounter wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Afnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal Euro 2.500,‐.

11.5 De aansprakelijkheid van Verhuisdoosdiscounter wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Afnemer Verhuisdoosdiscounter onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Verhuisdoosdiscounter ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Packaginc. in staat is adequaat te reageren.

11.6 De Afnemer vrijwaart Verhuisdoosdiscounter hierbij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Verhuisdoosdiscounter geleverde zaken.

Artikel 12: Ontbinding

Verhuisdoosdiscounter is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en / of interesten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:

‐ aan de Afnemer surseance van betaling is verleend;
‐ ten aanzien van de Afnemer faillissement wordt aangevraagd;
‐ de Afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
‐ de Afnemer overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
‐ beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Afnemer wordt gelegd;
‐ de Afnemer enige verplichting uit deze overeenkomst of uit de wet niet nakomt;
‐ de Afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Artikel 13: Opschortingsrecht

Indien en zolang de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Verhuisdoosdiscounter gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Verhuisdoosdiscounter het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 14: Betaling

14.1 Verhuisdoosdiscounter is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

14.2 Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Verhuisdoosdiscounter afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.

14.3 Verhuisdoosdiscounter is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.

14.4 De betalingsconditie bedraagt netto à contant of binnen veertien dagen na factuurdatum indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

14.5 Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze ‐zonder dat een ingebrekestelling is vereist‐ vanaf de factuurdatum een rente van 8% verschuldigd over het nog openstaande bedrag onverminderd de aan Verhuisdoosdiscounter verder toekomende rechten.

14.6 In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijk kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door Verhuisdoosdiscounter worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de richtlijnen van de staffel van kantonrechters rapport voorwerk 2 met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

14.7 In geval van betalingsverzuim is Verhuisdoosdiscounter gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

14.8 Alle betalingen moeten geschieden op een door Verhuisdoosdiscounter aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.

14.9 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur

14.10 Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij Verhuisdoosdiscounter de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

14.11 Het doen van betalingen van afnemer aan Verhuisdoosdiscounter op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. Verhuisdoosdiscounter is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door afnemer aan Verhuisdoosdiscounter via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.

14.12 Verhuisdoosdiscounter is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.

Artikel 15: Rente en kosten

15.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 13 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Afnemer in verzuim en is Verhuisdoosdiscounter gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke rente, een rente van 2% per maand over het factuurbedrag aan de Afnemer in rekening te brengen.

15.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door Afnemer verschuldigde hoofdsom met een minimum van €125,‐.

Artikel 16: Annulering

Indien een door Verhuisdoosdiscounter aanvaarde opdracht wordt geannuleerd, is Verhuisdoosdiscounter gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan Verhuisdoosdiscounter in rekening gebracht.

Algemene Verkoopvoorwaarden Verpakkingendirect.nl BV d.d. 12 maart 2015